dark nostalgia den // residential

date. 2015 | south end, boston

joyelle west photography